Teisinė informacija

Kauno berniukų chorinio dainavimo mokykla „Varpelis“ savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimais ir mokyklos nuostatais. Kita naujausia teisinė informacija ir mokyklų veiklą reglamentuojantys teisės aktai pateikiami LR Švietimo ir mokslo ministerijos tinklapyje www.smm.lt

TEISĖS AKTAI REGLAMENTUOJANTYS MOKYKLOS VEIKLĄ

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas

Valstybinė švietimo strategija 2013–2022 m.

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas

KITI TEISĖS AKTAI

Kauno miesto savivaldybės Neformalųjį švietimą reglamentuojantys teisės aktai

Švietimo ir mokslo ministerijos informacija apie Neformalųjį švietimą

Valstybės skirta 15 EUR suma vaikui neformaliajam ugdymui yra skiriama užmokesčiui už jo būrelinę veiklą kompensuoti. Ši kompensacija nėra taikoma muzikos mokyklų mokiniams.