Patvirtinta:
Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis“
Direktoriaus 2015-09-01 įsakymu Nr. V-22
 

Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis“ bendruomenės etikos kodeksas

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Bendruomenės etikos kodekse (EK) skelbiamos bendražmogiškosios bei profesinės etikos vertybinės nuostatos ir moralaus elgesio principai, kuriuos įsipareigoja taikyti visi bendruomenės nariai.
2. Etikos kodekso paskirtis nubrėžti tolerancijos ribas Mokyklos narių tarpusavio santykiuose, išryškinti profesinės etikos požiūriu vengtiną elgesį.
3. EK papildo bendruomenes teisių, pareigų, atsakomybės nuostatas, kurios yra reglamentuotos LR Švietimo įstatyme, įstaigos nuostatuose, vidaus tvarkos taisyklėse ir kituose norminiuose aktuose.

II. ETIKOS KODEKSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

4. Nustatant Mokyklos bendruomenės tarnybinio, profesinio bei visuomeninio elgesio taisykles siekti, kad atskiro mokytojo, personalo darbuotojo, mokinio veikla keltų asmens bei mokyklos garbę, būtų naudinga visuomenei ir Valstybei.
5. Apsaugoti mokytojus, personalą, mokinius nuo veiksmų, galinčių pakenkti asmens bei Mokyklos bendruomenės prestižui.
6. Užtikrinti, kad visų mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykiai būtų pagrįsti tolerancijos ir pagarbos vienų kitiems principais
7. Padėti esamiems ir naujiems bendruomenės nariams geriau suprasti, palaikyti ir puoselėti svarbiausias vertybes: teisingumą, sąžiningumą, pagarbą žmogui, toleranciją, profesinę bei pilietinę atsakomybę.
8. Padėti įstaigos bendruomenei vertinti ir spręsti konkrečias darbinės veiklos situacijas, kuriose iškyla etinio pobūdžio klausimai.
9. Vienas svarbiausių EK tikslų – neetiško elgesio prevencija.

III. PAGRINDINIAI ETIKOS PRINCIPAI IR VEIKLOS ETIKOS REIKALAVIMAI

10. Bendruomenė įsipareigoja aktyviai palaikyti Mokyklos siekius vidaus ir išorės gyvenime, garbingai atstovauti įstaigą, etiškai elgtis tiek įstaigoje, tiek už jos ribų, tinkamai reprezentuoti jos vardą Lietuvoje ir užsienyje.
11. Objektyviai, remiantis moksliniais metodais, vertinti kitų darbus ir pastangas, atskleidžiant nepanaudotas galimybes, kolegiškai patariant, mokantis ir padedant vieni kitiems.
12. Laiku, atidžiai ir profesionaliai atlikti pareiginėse instrukcijose numatytas funkcijas.
13. Siekti aukštesnės kompetencijos pedagoginiame darbe, domėtis švietimo naujovėmis.
14. Puoselėti pagarbius savitarpio santykius su kiekvienu bendruomenės nariu bei su savivaldos institucijomis (įstaigos taryba, metodine taryba, tėvų komitetais ir kitomis).
15. Pagarbiai elgtis su visais žmonėmis, nepažeisti mokinių orumo, jų demokratinių ir asmens laisvių teisių, niekada ir jokiu būdu nediskriminuoti kolegų arba mokinių dėl jų lyties, tautybės, rasės, religijos, įsitikinimų ar negalių.
16. Suprasti, jog pedagogo, darbuotojo etiką pažeidžia:
16.1. ugdytinių, jų tėvų arba kolegų diskriminavimas dėl dalyvavimo politinėje, visuomeninėje, kultūrinėje ar kokioje kitoje veikloje;
16.2. nesąžininga profesinė konkurencija tarp kolegų, dalyvavimas negarbinguose sandoriuose, visiems mokytojams skirtos informacijos slėpimas, eskaluojami smulkmeniški konfliktai bei intrigos;
16.3. kai paviešinama ar viešai aptarinėjama konfidenciali informacija apie kolegas (darbo užmokestis, karjeros ketinimai, kompetencija, asmeniniai reikalai ir asmeninės savybės, elgesys, gyvenimo būdas, apranga) tiek su ugdytiniais, tiek su kitais asmenimis;
16.4. mokytojo nepagarbus, familiarus (per daug laisvas) elgesys su ugdytiniu, jo tėvais. Vaiko asmeninių savybių, jo šeimos aptarimas ar paviešinimas asmenims, tiesiogiai nesusijusiems su jų ugdymu, problemos sprendimu;
16.5. alkoholinių gėrimų ir narkotinių medžiagų vartojimas įstaigoje ir jos teritorijoje;
16.6. suteikiant atestacinę kategoriją, paskatinimą ar nuobaudą, remtis tik dalykišku pateikto darbo vertinimu bei profesinėmis pretendento savybėmis, o ne asmeniniu ar politiniu santykiu;
16.7. mokytojų ir darbuotojų santykiuose tiesos sakymas, viešumas, tiesos gynimas, draugiškumas ir geranoriškumas yra vieni svarbiausių bendruomenės nario etikos principų;
16.8. atsiradus tarpusavio santykiuose konfliktinėms situacijoms, elgtis tolerantiškai, atvirai, objektyviai ir savikritiškai. Išklausyti visų pusių argumentus ir ieškoti objektyviausio sprendimo.
17. Suprasti, jog pedagogo, darbuotojo laisvei prieštarauja:
17.1. nepakantumas kitokiai tėvų ar kolegų nuomonei bei argumentuotai kritikai;
17.2. teisės atsakyti į kritiką ar kaltinimus ignoravimas;
17.3. mokytojų ir ugdytinių tėvų išsakomos nuomonės apie priimamus reikšmingus bendruomenei sprendimus sąmoningas ribojimas arba ignoravimas;
17.4. nekorektiškas, tendencingas kolegos darbo kritikavimas ir sąmoningas menkinimas dėl asmeninės antipatijos, politinių ar kitokių su vertinamojo darbo profesionalumu nesusijusių motyvų.
18. Tausoti ir atsakingai naudoti įstaigos turtą, medžiaginius išteklius, taupiai naudoti valstybės, rėmėjų, investuotojų lėšas vykdant įstaigos tikslus, uždavinius ir prisiimtus įsipareigojimus. Šią nuostatą pažeidžia:
18.1. įstaigos materialinių bei finansinių išteklių naudojimas politinei veiklai, privačiam verslui ar asmeninių poreikių tenkinimui;
18.2. piktnaudžiavimas įstaigos ištekliais vykdant projektus;
18.3. įstaigos nuosavybės niokojimas – dėl piktavališkumo arba dėl aplaidumo.
19. Įstaigos etikos komisijos nariai, vadovaudamiesi atsakomybe, viešumu turi siekti teisingai nagrinėti prašymus, skundus, pareiškimus, neturėti asmeninio išankstinio nusistatymo, savo įgaliojimus naudoti, priimant nešališkus sprendimus, nesinaudoti tarnybine padėtimi.
20. Kiekvienas bendruomenės narys turi prisiimti dalį atsakomybės už sklandų įstaigos darbą, savo veikloje turi vadovautis bendruomenės viešaisiais interesais, vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto.
21. Gerbti, aktyviai puoselėti ir kurti mokyklos/choro bendruomenės tradicijas.

IV. MOKYMO/(-SI) IR DARBO ETIKA

22. Kiekvienas bendruomenės narys yra laikomas vertybe. Jis yra ne tik darbo atlikėjas, bet ir kūrėjas, įsipareigojęs siekti aukščiausios kokybės Nuo jo pastangų priklauso bendro darbo rezultatai.
23. Vadovai yra patarėjai, rėmėjai. Jie gerbia bendruomenės narius, įsigilina į jų poziciją, problemas, išklauso jų nuomones ir pasiūlymus, priima galutinį sprendimą.
24. Bendruomenė dalyvauja svarbių ugdymo įstaigai klausimų svarstymą.
25. Bendraujant ir bendradarbiaujant dalykinėje srityje, vadovai, mokytojai ir darbuotojai turi būti kompetentingi, kultūringi, humaniški, teisingi, reiklūs sau ir kitiems. Būtina kontroliuoti ir slopinti tokius savo asmeninius bruožus kaip nervingumas, nesusivaldymas, emocinis pasikarščiavimas ir pan.
26. Bendruomenės nariai privalo nešiurkščiai, neįžeidžiančiai, bet reikliai reikšti kategorišką nepakantumą elgesio normų pažeidimo faktams.
27. Tiesioginių ar netiesioginių dovanų reikalavimas iš tėvų, vertinamas kaip neetiškas poelgis.
28. Konfidencialios informacijos atskleidimas tretiesiems asmenims, jų aptarinėjimas su kitais darbuotojais nesant specialaus teisinio pagrindo kenkia pasitikėjimo atmosferai.

V. BENDRAVIMO SU MOKINIAIS ETIKA

29. Mokytojas privalo nešiurkščiai, neįžeidžiančiai, bet reikliai reikšti kategorišką nepakantumą mokinių nesąžiningumui, elgesio taisyklių pažeidimo faktams.
30. Mokinio žinių bei įgūdžių vertinimas turi būti teisingas, sąžiningas, suderintas su mokomojo dalyko tikslais ir vertinimo kriterijais.
31. Neleistina:
31.1 grasinti, tyčiotis, naudoti fizinę jėgą prieš mokinį;
31.2 primygtinai reikalauti asmeninio pobūdžio informacijos iš mokinių grupių diskusijų metu, siejant tokio pobūdžio informacijos pateikimą su žinių įvertinimu;
31.3 naudoti asmeninio pobūdžio informacijos apie mokinį be jo tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimo.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

32. Būtina EK priėmimo sąlyga – viešas jo projekto svarstymas, kad jis būtų priimtas kaip įsipareigojimas, o ne įpareigojimas.
33. EK vykdymo priežiūrą atlieka atstovavimo pagrindu sudaryta etikos komisija, susidedanti iš 2 mokytojų, 3 kitų bendruomenės narių išrinktų įstaigos tarybos posėdyje slaptu balsavimu.
34. Etikos kodekso priežiūrą vykdančios etikos komisijos sprendimai priimant sprendimą dėl darbo sutarties pratęsimo, dėl darbuotojo skyrimo į aukštesnes pareigas, atestuojant aukštesnei kvalifikacinei kategorijai gauti bei kitais atvejais yra rekomendacinio pobūdžio.
35. EK negali numatyti visų nepagarbos bendrai pripažintoms vertybėms atvejų, todėl etikos komisija, spręsdama konkrečius pareiškimus dėl etiškai nederamo elgesio, etikos kodekso nenumatytais atvejais turi spręsti ar konkretus poelgis suderinamas su etikos kodekso pripažintomis pamatinėmis etikos vertybėmis, ar gali būti toleruojamas.
36. Mokyklos bendruomenė įsipareigoja laikytis EK išdėstytų principų ir reikalavimų.

Sudarė:

Agnė Kulikauskienė
Erika Ilona Pohjanoksa
Ksaveras Plančiūnas
Halina Abramavičienė